Čekárna Ordinace fyzioterapie Ordinace fyzioterapie Respirační cvičení

Funkční dynamický trénink

Součástí fyzioterapie je především podrobné vyšetření pacienta, odebrání patřičné anamnézy a komplexní zhodnocení jeho pohybových dovedností. Tyto dovednosti nejsou založené pouze na schopnosti provést nějaký konkrétní pohyb, ale jak jsme schopni naše tělo vnímat nejen ve statice, ale především v dynamice. Celý náš život je jedna velká dynamická činnost, a čím je schopnost našeho motorického učení vyšší, tím je i tento život kvalitnější.

 

Ve své praxi pracuji s principy Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) učené Prof. Kolářem. Jak sám Prof. prezentuje, nejedná se o metodu, ale o diagnosticko-terapeutický koncept, který je založen na principech vývojové kineziologie. Jedná se o ucelený náhled na principy fungování pohybového systému, jeho vývoj, řízení a příčiny vzniku poruch. Jde o otevřený koncept, který se nebrání kombinaci s jinými technikami. Jeho cílem je nepřetěžovaný segment, tj. centrovaný segment. Jedná se o takovou pozici kloubu kdy je aktivita svalů vyvážená a koordinovaná. Jen tak se může jednat o ekonomický pohyb. To vše však závisí na fyziologickém vývoji mozku, protože pohybové vzory, aby byly provedeny ve vyvážené koaktivační svalové souhře, jsou řízeny právě CNS (centrální nervovou soustavou).

Pokud dojde během vývoje k poruše centrálních regulačních mechanismů motoriky, má to za následek vznik některých traumat, degenerativních poruch, entezopatií a dalších ortopedických poruch vzniklých chronickým přetěžováním. Je také příčinou úrazů a následně má vliv na neúspěšnou hybnou reedukaci poúrazových stavů či recidivu bolestivých stavů.

I tuto poruchu je však možné vhodným motorickým učením, funkčním fyziotréninkem zlepšit a zkvalitnit tím vlastní lokomoční, dynamický projev. Proto, pokud se chceme vyvarovat chyb, je dobré nejprve porozumět vlastnímu tělu. Pochopit, co mu prospívá nebo naopak, co jej ve spojení se zátěží, ohrožuje. K nácviku jakéhokoliv pohybu využíváme jako základní prvek stabilizace neutrální pozice, aktivitu stabilizačního systému páteře. Ten je tvořen autochtonní muskulaturou páteře – krátké intersegmentální svaly páteře (m.multifidus), břišní stěnou, bránicí, pánevním dnem a hlubokými flexory krční páteře. Hlavním stabilizátorem páteře je intra – abdominální tlak (IAT), který zpevňuje páteř z ventrální strany a je vytvořen koaktivací  výše zmíněných svalů trupu a páteře. Důležitý je aktivační timing těchto svalů, jejich vyvážená aktivita. Břišní svaly a pánevní dno se při stabilizaci zapojují proti kontrakci bránice – spoluutvářejí a adjustují nitrobřišní tlak.

Toto je možné pouze při ideálním biomechanickém nastavení jednotlivých částí trupu. Hrudní koš se lehce kaudálně posune, protože pro správnou stabilizační funkci bránice je zásadní postavení předozadní osy bránice, střední část hrudní páteře se napřímí. Pánev vs. hrudní koš tak tvoří dvě rovnoběžné přímky. Nejsou v postavení tzv. rozevřených nůžek, jak můžeme u většiny z nás vidět. V takovém postavení nemůže dojít k plnohodnotné ventrální stabilizaci, využití IAT. Je přetěžován přechod hrudní a bederní páteře, hrudník je v inspiračním postavení což má za následek nedostatečné využití funkce bránice. Mnohdy přijdou pacienti s výsledkem zátěžového testu, kdy je stanoveno využití VC plic z 60 či 70%. Je to dáno právě nedostatečným využíváním celého rozsahu bránice.

Využití bránice je důležitým mezníkem v motorickém vývoji dítěte v průběhu prvního roku života. Proto se i těchto jednotlivých lokomočních pozic využívá v terapii dospělých. Nácvik jednotlivých pozic je však již pro dospělého velmi náročný díky zafixování letitých chybných pohybových návyků daných nevhodnou pracovní pozicí, předčasným fyzickým zatěžováním dětí v období růstu či jednostrannou zátěží apod. Proto doporučuji vždy při takovém nácviku odborný dohled fyzioterapeuta, který je schopen právě kvalitativní složku pohybu pohlídat. Vhodné využití hluboké stabilizace dokáže výrazně zkvalitnit nejen váš sportovní výkon, ale především aktivity běžného denního života (tzv. ADL – Activity of daily living).